Nastavenia cookies
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Cookies
Kliknutím na tlačidlo „Povoliť“ súhlasíte s používaním cookies na meranie a analyzovanie návštevnosti. Viac sa dozviete na podstránke ochrana osobných údajov.

LE HÁRO  [BARBERSHOP]

Zásady spracúvania osobných údajov


Tieto webové stránky sú prevádzkované:

Obchodné meno: Marián Feder

Adresa: Kupeckého 794/56, Pezinok, 90201

IČO: 55559743

Zapísaná: v registri Okresný úrad Bratislava, číslo živnostenského registra: 710-17286

E-mailová adresa: info@leharopk.sk

Telefonický kontakt: +421 948 902 776

(ďalej aj „prevádzkovateľ“ alebo „my“ v príslušnom gramatickom tvare). Nakoľko je pri Vašej návšteve týchto webových stránok niekedy potrebné spracúvať Vaše osobné údaje, pripravili sme pre Vás hlavné zásady, ktorými sa riadime ak spracúvame Vaše osobné údaje v zmysle ustanovení Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Text s významom pre EHP) (ďalej aj „Nariadenie“).V zmysle Nariadenia sme Prevádzkovateľom, ktorý Vaše osobné údaje môže spracúvať na právnych základoch uvedených nižšie v znení tohto dokumentu.Pod pojmom osobné údaje je potrebné rozumieť všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo pomocou jedného alebo viacerých špecifických faktorov, fyziologických, genetických, mentálnych, ekonomických, kultúrnych alebo spoločenských.


Pri poskytovaní našich služieb získavame o vás nasledujúce údaje:

 • Meno
 • Priezvisko
 • E-mailová adresa
 • Telefonický kontakt
 • IP adresa
 • Lokalita nehnuteľnosti, spojenej s našimi službami

Pričom tieto vyššie uvedené údaje spoločne vo výsledku môžu poskytovať jedinečné informácie o Vás, v dôsledku čoho môže dôjsť k identifikácii alebo identifikovateľnosti Vašej osoby, následkom čoho ich vnímame ako osobné údaje. Berte prosím na vedomie, že ak spracúvame osobné údaje, tie pochádzajú od dotknutých osôb, teda osôb, ktorých sa predmetné údaje týkajú, nie z iných zdrojov.Vzhľadom na skutočnosť, že je pre nás nevyhnutné, aby sme v rámci predzmluvných a zmluvných vzťahov, ako aj nášho oprávneného záujmu mohli komunikovať s dotknutými osobami, musíme ich osobné údaje spracúvať. Na základe údajov, ktoré od Vás získavame, sme schopní dodať naše služby. Údaje, ktoré od Vás získame pri vytváraní objednávky, používame na jej vybavenie, prípadne jej pripomenutie, ak ste objednávanie neukončili záväzným objednaním. Tieto údaje taktiež potrebujeme do nášho účtovného a fakturačného poriadku.Rovnako považujeme za dôležité, aby sme boli schopní zlepšovať našu služby, zvyšovať povedomie o nás a prezentovať naše služby. Údaje, ktoré spracúvame preto používame aj na zlepšenie a personalizáciu našich služieb, ako aj na priamy marketing. Informácie o návštevníkoch našich webových stránok a ich aktivitách na nich a pre účely reklamy a marketingu, na našej, ako aj na iných webových stránkach. Takéto údaje a informácie tiež využívame na analytické účely, aby sme rozumeli, ako čo návštevníkov našich webových stránok zaujíma, aby sme mohli vylepšiť ich užívateľskú skúsenosť a zážitok.Vaše údaje používame tiež na zaistenie bezpečnosti poskytovaných služieb, aby sme reagovali na nároky, ktoré boli voči nám uplatnené, pri konaniach pred štátnymi a inými orgánmi, ktoré kontrolujú našu činnosť, a aby sme vymáhali nároky, ktoré nám vznikli.
Súčasná právna úprava umožňuje spracúvať osobné údaje na základe viacerých právnych základov, pričom k spracúvaniu osobných údajov môže dochádzať aj bez súhlasu dotknutej osoby. Ak neexistuje iný právny základ spracúvania osobných údajov, osobné údaje budú spracúvané iba na základe a v rozsahu súhlasu dotknutej osoby (napríklad pri súboroch cookies a nie nevyhnutných cookies).

Vaše osobné údaje podľa ustanovení Nariadenia spracúvame na základe nasledovných právnych základov:


Predzmluvné vzťahy a úkony spojené s objednaním našich služieb, a na to nadväzujúce plnenie práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvy medzi nami a Vami (čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia);


Plnenie povinností vyplývajúcich nám z právneho poriadku Slovenskej republiky (čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia).Uplatňovanie našich práv ako nevyhnutnej súčasti našich oprávnených záujmov, ktoré sledujeme pokiaľ nad našimi oprávnenými záujmami neprevažujú Vašej práva (čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia).

Vaše osobné údaje spracúvame iba po nevyhnutne dlhú dobu, konkrétne:

 1. 10 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu
 2. po dobu, kým je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, avšak nie dlhšie ako 5 rokov, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.

Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov správca osobné údaje vymaže.


V súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov považujeme za potrebné uviesť, že Vaše osobné údaje, ktoré spracúvame, sprístupňujeme iným subjektom iba v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky, a to buď

 1. tretím stranám, ktorým ich musíme poskytnúť na základe rozhodnutia, právneho predpisu alebo zmluvy, alebo
 2. nami povereným subjektom, ktoré spracúvajú Vaše osobné údaje v našom mene, ale na účely, ktoré sú uvedené vyššie, tzv. sprostredkovatelia.


Našimi sprostredkovateľmi sú:

 1. The Rocket Science Group, LLC ako poskytovateľ služby Mailchimp,
 2. Webflow, Inc. ako poskytovateľ služby Webflow.

Vo vzťahu k vyššie uvedeným sprostredkovateľom dochádza k prenosu Vašich osobných údajov do tretej krajiny (mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii, keďže sa Vaše dáta ukladajú v dátovom úložisku, najmä v prípadoch, ak sú Vaše osobné údaje obsahom mailov zaslaných nám.


Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje prostredníctvom elektronických systémov. Prevádzkovateľ prijal všetky potrebné opatrenia technického, osobného a aj kontrolného charakteru, aby úroveň ochrany Vašich osobných údajov bola čo najvyššia.


Z tohto, že spracúvame vaše osobné údaje, vám vyplývajú viaceré práva. V prípade, ak si uplatníte akékoľvek z nižšie uvedených práv, budeme vás o vybavení Vašej žiadosti informovať do 30 dní odo dňa jej doručenia k nám. V odôvodených prípadoch môžeme uvedenú lehotu predĺžiť na 60 dní, o čom budete informovaní.


Ako dotknuté osoby máte v zmysle Nariadenia a jeho príslušných ustanovení:

 • právo požadovať od nás prístup k osobným údajom týkajúcim sa Vaše osoby a práva na Vašu opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania;
 • právo namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov;
 • právo na opravu Vašich osobných údajov, ak sú nesprávne;
 • právo na vymazanie (právo na zabudnutie), za predpokladu, že to Nariadenie nevylučuje, teda:
 1. údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali,
 2. odvoláte súhlas na spracúvanie Vašich osobných údajov a na ich spracúvanie neexistuje iný právny základ,
 3. namietnete na základe Vašej konkrétnej situácie spracúvanie Vašich osobných údajov, spracúvaných na základe oprávneného záujmu a neprevažujú oprávnené dôvody na spracúvanie alebo namietnete spracúvanie za účelom priameho marketingu,
 4. osobné údaje sa spracúvali nezákonne.
 • právo na prenos Vašich osobných údajov;
 • právo kedykoľvek svoj súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov odvolať, avšak bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním;
 • právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, IČO: 36064220, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk);
 • právo na informáciu o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou, alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, či ste ako dotknutá osoba povinní poskytnúť osobné údaje, ako aj možné následky neposkytnutia takýchto údajov;
 • právo získať informáciu z akého zdroja pochádzajú Vaše osobné údaje, ak neboli získané od Vás ako dotknutej osoby, prípadne informáciu o tom, či údaje podchádzajú z verejne prístupných zdrojov;
 • právo získať od nás potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ak tomu tak je, právo získať prístup k týmto osobným údajov a tieto informácie:
 1. účel spracúvania;
 2. kategórie dotknutých osobných údajov;
 3. príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým boli alebo budú osobné údaje poskytnuté, najmä príjemcovia v tretích krajinách alebo medzinárodné organizácie;
 4. ak je to možné, predpokladaná doba uchovávania osobných údajov alebo, ak to nie je možné, kritériá na jej určenie;
 5. existencia práva požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby alebo ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo práva namietať proti takémuto spracúvaniu;
 6. právo podať sťažnosť dozornému orgánu;
 7. ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby, akékoľvek dostupné informácie, pokiaľ ide o ich zdroj.Uplatniť vaše práva si môžete zaslaním emailovej správy alebo písomnej žiadosti na naše kontaktné údaje. V takomto uplatnení práva je potrebné sa identifikovať, teda uviesť: meno, priezvisko, e-mailovú adresu.


Cookies


Na všetky vyššie uvedené účely využívame aj cookies a podobné nástroje, ktoré delíme nasledovne:

 1. Technické alebo funkčné cookies

Niektoré cookies zabezpečujú, že určité časti webovej stránky fungujú správne, a že Vaše používateľské preferencie zostanú uložené a známe aj počas najbližšej návštevy. Umiestnením funkčných cookies uľahčujeme Vašu návštevu našej webovej stránky. Takto nemusíte opakovane zadávať rovnaké informácie. Tieto cookies môžeme umiestniť bez vášho súhlasu.


 1. Štatistické cookies

Používame štatistické cookies na optimalizáciu skúsenosti našich používateľov s webovou stránkou. Pomocou týchto štatistických cookies získavame poznatky o používaní našej webovej stránky. Žiadame Váš súhlas s umiestnením štatistických cookies.

 1. Reklamné cookies

Na tejto webovej stránke používame reklamné cookies, ktoré nám umožňujú prispôsobovať reklamy pre Vás, a na druhej strane tak my (a tretie strany) získavame poznatky o výsledkoch kampaní. Toto sa deje na základe profilu, ktorý vytvárame na základe Vašej návštevy našich webových stránok. Týmto cookies sú návštevníci webovej stránky prepojení s jedinečným identifikátorom, v dôsledku čoho sa napríklad nebude rovnaká reklama opakovať.

 1. Marketingové / sledovacie cookies

Marketingové / sledovacie cookies sú cookies alebo akákoľvek iná forma lokálneho úložiska, ktoré sa používajú na vytváranie používateľských profilov na zobrazenie reklám alebo na sledovanie používateľa na tejto webovej stránke alebo na niekoľkých webových stránkach za účelom podobných marketingových aktivít. Pretože sú tieto cookies označené ako sledovacie cookies, žiadame Váš súhlas s ich umiestnením.


 1. Sociálne siete

Na našej webovej stránke môžeme zaradiť obsah z Facebooku, Twitteru (X), LinkedIn, WhatsApp, Instagramu a TikToku na propagáciu webových stránok (napr. "lajk", "pin") alebo na zdieľanie (napr."tweet") na sociálnych sieťach ako Facebook, Twitter, LinkedIn, WhatsApp, Instagram a TikTok. Tento obsah je vložený s kódom odvodeným od Facebooku, Twitteru, LinkedIn, WhatsApp, Instagramu a TikToku a umiestňuje cookies. Tento obsah môže uchovávať a spracovávať určité informácie pre personalizovanú reklamu.


Prečítajte si prosím vyhlásenie o ochrane osobných údajov týchto sociálnych sietí (ktoré sa môžu pravidelne meniť), aby ste zistili, čo robia s Vašimi (osobnými) údajmi, ktoré spracúvajú s použitím týchto cookies. Údaje, ktoré sa získavajú, sú čo najviac anonymizované. Facebook, Twitter (X),LinkedIn, WhatsApp, Instagram a TikTok sa nachádzajú na území Spojených štátov Amerických.


Na našich stránkach používame nasledovné cookies:

 • Štatistika (anonymné),
 • Mailchimp,
 • Webflow,
 • Marketing/sledovanie,
 • Google Analytics.
 • Google Fonts,
 • Google Maps,
 • YouTube,
 • Facebook,
 • Twitter,
 • LinkedIn,
 • WhatsApp,
 • Instagram,
 • TikTok.


Pri Vašej prvej návšteve našej webovej stránky vám ukážeme okno s vysvetlením o cookies. Ak kliknete na "Uložiť preferencie", súhlasíte s použitím kategórií cookies a doplnkov, ktoré ste vybrali v tomto okne, ako je opísané v tomto dokumente. Môžete zakázať používanie cookies pomocou vášho prehliadača, ale prosím, pamätajte, že naša webová stránka môže potom pracovať nekorektne.

Pri niektorých súboroch cookies môžete poskytnúť alebo neposkytnúť súhlas s ich používaním

 1. Funkčné

Vždy aktívne

Technické úložisko alebo prístup je striktne potrebný na legitímny účel umožniť použitie konkrétnej služby explicitne požadovanej odberateľom alebo používateľom alebo len na vykonanie prenosu komunikácie cez elektronickú komunikačnú sieť.

 1. Technické úložisko alebo prístup používaný výhradne na štatistické účely.
 2. Marketing

Technické úložisko alebo prístup je potrebný na vytváranie používateľských profilov pre zasielanie reklamy alebo sledovanie používateľa na webovej stránke alebo na niekoľkých webových stránkach za účelom podobných marketingových aktivít.

Môžete použiť Váš internetový prehliadač na automatické alebo manuálne odstránenie cookies. Môžete tiež určiť, že určité cookies nemôžu byť používané. Ďalšou možnosťou je zmeniť nastavenia vášho internetového prehliadača tak, aby ste dostávali správu vždy, keď je umiestnené cookie. Pre viac informácií o týchto možnostiach sa prosím oboznámte s návodom v sekcii Pomoc vášho prehliadača.

Pozor: Ak vypnete všetky cookies, naša webová stránka nemusí správne fungovať. Ak odstránite cookies vo vašom prehliadači, budú znovu umiestnené po vašom súhlase pri ďalšej návšteve našich webových stránok.